Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

کالیبراسیون

کالیبراسیون فرآیندی است که در آن یک پارامتر را با استانداردهای جهانی قیاس کرده و صحت عملکرد واحد سنجش آن پارامتر را می‌سنجند.

هدف کالیبراسیون

هدف کالیبراسیون ایجاد سیستمی  مؤثر و دقیق به منظور کنترل دقت و صحت پارامترهای  دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی  که عملکرد آن‌ها بر کیفیت فرایند تأثیرگذار هستند می‌باشد. این عمل به جهت کسب  اطمینان از انطباق قرائت های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.