Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

همکاری با ما

دوستان و همکاران حوزه تجهیزات آزمایشگاهی
جهت همکاری و هم افزایی پیرامون مهارت های تخصصی ویژه در حوزه فناوری های آزمایشگاهی از تمامی افرادی که به هر نحوه با این حوزه در ارتباط هستند و درفناوری خاصی از بخش های آزمایشگاهی دارای تخصص هستند دعوت به همکاری و هم راهی در این مجموعه می گردد.

فرم همکاری با ما